AYEM NEDİR

 

AYEM HİZMET BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI

  Ülkemiz nüfusunun %12.29’unu özürlüler oluşturmaktadır. Bu oran 8.5. milyon kişiye tekabül etmekte olup bu bağlamda belediye sınırları içerisinde yaşayan nüfusun (standart sapmaları da göz önünde bulundurulduğunda) %8-14 arası bir oranda özürlü nüfusu içermesi olasıdır.

Bu nüfus yoğunluğu, devleti harekete geçirmiş belediyelerin özürlülere yönelik hizmetlerinin temel insan hak ve özgürlüklerine ve soysal devlet ilkesine uyumunu sağlamak üzere çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre:

-           2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 40. Maddesinde “10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler.(…) hükmü getirilmiş

-           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyelerin görevlerini düzenleyen 14. Maddesinde “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna göre uygun yöntemler uygulanır.” Hükmüne yer verilmiştir.

-           Belediye Kanunun Belediye Başkanının görev ve Yetkilerini düzenleyen 37 Madde n bendinde ‘Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak’

Yukarıdaki düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere Belediyelerin özürlülere yönelik spesifik hizmetler sunan, personelinin konu hakkında hizmet verebileceği özel birimler oluşturması gerekmektedir.

Arnavutköy Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde şu anki nüfusun 165 bin kişi olduğu düşünülürse, Türkiye genel istatistiklerine göre %12.29 oranından hareketle, 18 bin civarında özürlü ve süreğen hastalık sahibi kişinin bulunduğu öngörülebilir. Ancak; bu rakamın, (Kalp, böbrek, vb. süreğen hastalıklardan arındırıldığında) ortopedik, zihinsel, görme ve işitme engelli nüfus un en az ortalama %-6 oranı üzerinden hesap yapıldığında 10 ila 11 bin arasında bir engelli nüfusun olduğunu öngörmek yanlış olmayacaktır. Arnavutköy’ün sosyal profili, genel olarak alt ve orta gelir grubu yoğunluğunu işaret etmektedir. Söz konusu sosyal profilin (ekonomik sıkıntılar, bölgenin yeni ilçe olması, Engellilere yönelik hizmet birimlerinin olmaması vb.) nedenlerden dolayı bölgede yaşayan özürlülerin yaşadığı bu sorunlar onların, toplum yaşamına üretken bireyler olarak katılımlarını engellemekte, başkalarına bağımlı olarak yaşamaları sonucunu doğurmakta ve sağlık giderlerini karşılayamama, sosyal hayata katılamama, psikolojik sorunlar yaşaması, Yasal Haklarını öğrenememe vb. sonuçlar doğurmakta idi.

Arnavutköy Belediyesi İlçe olması sebebi ile hizmet sınırları genişleyip sorumlulukları da artmıştır. Arnavutköy Belediyesi her alanda olduğu gibi Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çıkmış olduğu bu yolda Yaşlı ve Engellileri de unutmayıp, 01.09.2009 tarihinde Engelli ve Yaşlı vatandaşların hizmet alabileceği AYEM (Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi) merkezini kurmuştur.

AYEM birimimiz tarafından Bölgede yaşayan Engellilerin tespiti, Evde bakım parası, Rehabilitasyon Eğitimi, 2022 sayılı kanun kapsamında Özürlü ve Yaşlılık maaşı vb. ödeneklerden faydalanıp faydalanmadığı, yaşadıkları mekânlarda ihtiyaç duydukları tıbbi yardım, maddi destek vb. ihtiyaçlarının tespit edilmesi için saha çalışmaları düzenleyip, vb. Yasal haklarından faydalanabilmeleri için gerekli desteklerinin verilmesi sağlanmıştır. Tespit edilen veriler ve alınan talepler takibi adına tarafımızca kurulan Otomasyon Sistemine kaydedilmiştir. 

Bu aşamadan sonra Arnavutköy Belediyesi gerek kendi bütçe ve gerekse İlgili Resmi kurumlar, Sivil Toplum kuruluşları vb. kuruluşlardan faydalanarak bölgede ikamet eden Engelli, Yaşlı vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışmakta ve Engelli vatandaşlara yönelik projeleri yürütmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda AYEM, İstanbul’un yeni ilçe statüsü kazanmış bir bölgesinde hizmet olanağı bulamamış önemli miktardaki Engelli ve Yaşlı vatandaşların sorunlarının çözümü adına İlçe Belediyesi tarafından bir merkez kurulması vatandaşların bu konudaki sorunlarına gözle görülür, somut ve sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır.